ZAPYTANIE OFERTOWE

Hajnówka, dn. 30.11.2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostawę 161 paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Hajnówce.

I – Dane Zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 24

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 20 11

mops-hajnowka@home.pl

II – Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Hajnówce do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ilości 161 sztuk zgodnie z zestawieniem określonym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany ilości paczek.

2. Termin realizacji zamówienia: do 12.12.2020 roku do godz. 14:00.

3. Określenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV – 15800000-6.

4. Opakowania wszystkich produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający w przypadku czekolady bądź wyrobów czekoladowych wchodzących w skład paczek, nie dopuszcza produktów czekoladopodobnych. Przez produkt czekoladopodobny Zamawiający rozumie produkt cukierniczy, podobny w wyglądzie i smaku do czekolady, w którym tłuszcz kakaowy zastąpiono tłuszczem innych roślin.

5. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku, zgodnie z zestawieniem określonym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Wykonawca gotowe paczki dostarczy zapakowane w torbę zakupową z tworzywa sztucznego, dopuszczoną przez przepisy do kontaktu z żywnością, z mocnym uchwytem, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu.

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia artykułów o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca marca 2021 roku.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, koszt załadunku i rozładunku paczek.

9. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS, z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS.

III – Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertyzałącznik nr 1 wraz z formularzem cenowymzałącznik nr 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę paczek świątecznych”.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG.

3) Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 3

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV – Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego drogą elektroniczną.

V – Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Barbara Sienkiewicz-Surel, tel. 85 682 20 11 wew. 42.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

VI – Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mops-hajnowka@home.pl

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.12.2020 do godz. 14:00.

VII – Opis sposobu obliczenia ceny

1. Na formularzu „oferta” należy przedstawić cenę netto i brutto na łączną wartość przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.

VIII – Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA – 100%.

X – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający z wyłonionym Wykonawcą zawrze pisemną umowę według wzoru opracowanego przez Zamawiającego ( Zał. Nr 3) niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych oraz na podstawie art. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Formularz „oferta”.

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy