ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych.

1.ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka
tel. 856822011
mops-hajnowka@home.pl
NIP: 5431253205

2.ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku jest dostępne w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 24, pokój nr 13, 17-200 Hajnówka, zostało opublikowane na stronie www.mops-hajnowka.pl.

  2. Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

  2. Maksymalna ilość posiłków przewidziana przy realizacji zamówienia: 600 serwisów kawowych, 600 zestawów obiadowych.

  3. Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2022/maj2022

  4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, CPV55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków.

  5. Zamówienie polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków, na które składają się: serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu.

  6. Serwis kawowy i posiłki mają być dostarczane do miejsca realizacji kursów zawodowych wskazanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, na terenie miasta Hajnówka zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem.

  7. Zamawiający wymaga, aby posiłki składały się z produktów typu:

   • serwis kawowy: kubeczki jednorazowe, kawa, herbata z cytryną, cukier, mleko do kawy, woda gazowana/niegazowana, ciastka

   • dwudaniowy obiad: pierwsze danie obiadu powinna stanowić zupa przyrządzona na wywarach jarskich lub z dodatkiem mięsnym np. wędliną, dobrej jakości kiełbasą. Nie należy przygotowywać zup na wywarach z kości, jeśli w skład zupy będą wchodzić np. ziemniaki, kluski, czy kasza, nie powinny one się powtarzać w drugim daniu. Drugie danie powinno zawierać produkty dostarczające białko pełnowartościowe – mięso, ryby, jaja, produkty mleczne. W skład drugiego dania powinny wchodzić warzywa w postaci surówki lub sałatki (lub owoc w przypadku braku surówki).

  1. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

   • przygotowania i dowozu posiłków w okresie obowiązywania umowy do miejsca, w którym będą realizowane kursy zawodowe w godzinach wskazanych przez Zamawiającego,

   • świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych,

   • dbania o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne)

   • przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017, poz. 149 ze zm.),

   • przechowywania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. W sprawie pobierania i przechowywania próbek żywnościowych przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Z 2007r. Nr 80, poz. 545), próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

  1. Posiłki muszą być:

   • urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz powinny uwzględniać polską tradycje kulinarną,

   • przygotowywane z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant, czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, gołąbki, klopsy itp.), glutaminianu sodu, tłuszczy utwardzanych, soi, skrobi, produktów masłopodobnych, seropodobnych, z gwarancją świeżości artykułów i produktów, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, przy zmniejszeniu zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych.

   • w przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielonego) na rzecz całych sztuk mięsa; mięso nie może być MOM (mięso odkostnione/ oddzielone mechanicznie).

   • do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz.

   1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi wykaz stosowanych do przygotowania posiłków produktów i surowców wraz z nazwami producentów.

   2. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

   3. Wykorzystywane do transportu specjalistyczne termosy i opakowania powinny gwarantować utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków – zgodnie z przepisami prawa.

   4. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

   5. Jadłospis musi być układany przez Wykonawcę na okres minimum 5 dni i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 3 dni przed okresem jego obowiązywania,

   6. Wykonawca będzie codziennie odbierać odpady pokonsumpcyjne, w przystosowanych do tego celu pojemnikach, o ustalonej z Zamawiającym godzinie.

   7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Cena zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

  2. Cena brutto jednodniowego zestawu (serwis kawowy i zestaw obiadowy) dla jednego uczestnika projektu zawiera całkowity koszt przygotowania i dostarczenia posiłku.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W zawiązku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia w stosunku do Zamawiającego.

  4. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie protokołem ich dostarczenia, z wyszczególnieniem ilości dostarczonych posiłków, podpisem upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcy.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą.

  6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie określane na podstawie ilościowego rozliczenia rzeczywiście dostarczonych posiłków.

  7. Wykonawca wystawiać będzie za wykonanie usługi fakturę/rachunek za każdy miesiąc.

  8. Płatności przekazywane będą na wskazany numer konta w terminie 30 dni, po przedłożeniu faktury/rachunku (nie częściej niż raz na miesiąc).

5.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

  1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   • posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy,

   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia.

   • Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące element oferty stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

  2. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   • W celu wykazania braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

   • Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

   • Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

  1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, jeśli:

   • oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

   • oferta nie została przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

   • oferta została złożona po wyznaczonym terminie;

   • oferta nie została przygotowana i złożona w sposób opisany w zapytaniu ofertowym;

   • nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

   • nie uzupełnili brakujących dokumentów i/lub nie złożyli wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego;

   • złożyli ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje)

  1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia zamówienia podwykonawcy.

7.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

   1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: cena oferty brutto za jednodniowy zestaw (serwis kawowy i zestaw obiadowy) dla pojedynczego wyżywienia – 100%

   2. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

   3. Cena brutto podana w ofercie jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m. in.: podatek VAT, upusty, rabaty, przygotowanie i dostarczanie posiłków.

   4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

   5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

   6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na taką samą liczbę punktów u kilku Wykonawców, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli ww. oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

   7. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.

   8. Oferty niespełniające wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

   9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

   10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

   11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji zamówienia lub nie dopełni formalności wymaganych na etapie podpisywania umowy.

8.SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  2. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

  3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

  4. Kompletna oferta musi zawierać:

   • formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

   • podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

   • podpisane oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

   • podpisane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

   • zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

  1. Oferta powinna być złożona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24, w zaklejonej kopercie – z dopiskiem „Oferta na usługę cateringową dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” w ramach zadania 6” lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty i wszystkich załączników) na adres: mops-hajnowka@home.pl – temat wiadomości: „Oferta na usługę cateringową dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” w ramach zadania 6”.

  2. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

  3. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.04.2022 do godz. 16:00.

  4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

  5. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

  6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  9. Zamawiający nie zwraca złożonych ofert.

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty – bez skutków prawnych oraz finansowych.

9.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

  1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

  3. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymienionego w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo do podpisania umowy wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w przypadku:

   • zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie realizacji usługi cateringowej,

   • wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych (w tym siły wyższej, klęski żywiołowej itp.), na które Strony umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu,

   • konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu,

   • zmian formalno-organizacyjnych,

   • zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.

  1. Zamiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

10.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego w terminie do dnia 04.04.2022.

  2. Pytania oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail: marzena.tichoniuk@mops-hajnowka.pl

11.POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.

  3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

  4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego

 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 5. Wzór umowy