Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na realizację usług: „Animacja grup samopomocowych” oraz „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” zaprasza do składania ofert na realizację usług: część I „Animacja grup samopomocowych” oraz część II „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS” kod CPV 85320000-8.

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez Wykonawców gotowych do realizacji ww. usługi.

Zał. nr 1 formularz oferty animator
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego animator zadanie 5 i 8 KIS