ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 38 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK” w ramach realizacji zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 38 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe cattering zad. 7
Zał. nr 1 Formularz ofertowy catering zad. 7
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym
Zał. nr 4 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 5 Wzór umowy