Fundusz alimentacyjny

Od 01.10.2008 r. weszła w życie ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Tzw. fundusz alimentacyjny, ma na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji i zastąpi obecną zaliczkę alimentacyjną.
W Hajnówce sprawy związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zlecone zostały Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, tel. (085)876 75 00,

Godziny pracy 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim
2. cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
-jeżeli wynika to z wiążących z Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
-przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością , o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
-przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  1.  Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej).
  2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
  4. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek:

a) osoby uprawnionej (osoby uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna)
b) jej przedstawiciela ustawowego (do 18 roku życia osoby uprawnionej) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej,
– zawarła związek małżeński.
W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć:

·         dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

·       zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;

·         oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

·         oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

·         zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

·         oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

·         informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

·         zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

·         w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

Jeśli wnioskodawca zaznaczy we wniosku odliczenia od dochodu bądź jego utratę powinien przedstawić przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość przekazanych alimentów na rzecz osób spoza rodziny. W przypadku utraty dochodów z 2015 roku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę utraty dochodu i wysokość utraconego dochodu. Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić dokument określający wysokość uzyskanego dochodu za pierwszy pełny miesiąc jego otrzymywania.
Po wypełnieniu wniosku i zapoznaniu się z pouczeniem wnioskodawca podpisuje wniosek. Osoby przedkładające kopie dokumentów, winny okazać ich oryginały. Kopię dokumentu mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Jeżeli dokumenty znajdujące się już w posiadaniu organu właściwego w bieżącym okresie zasiłkowym będą aktualne również w okresie następnym składanie ich na nowy okres zasiłkowy nie jest wymagane (np. uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, wyrok zasądzający alimenty czy wyrok orzekający o rozwodzie).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października. Osobom, które złożą wnioski wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października.
UWAGA !
Osoby uprawnione zamieszkujące w Hajnówce składają wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24. Wnioski do pobrania w dziale świadczeń rodzinnych.

Wzory dokumentów

Obowiązujące akty prawne

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016, poz. 169 z pózn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015, poz. 2229) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 73 poz.395)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 poz. 2324)