H3S

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami sobie” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
  • tłuszcze (olej rzepakowy);
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 1245 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 54,71380 ton żywności
  • 8014 paczek żywnościowych
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 127 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne – 4 spotkania dla 64 uczestników
  • Kulinarne – 4 spotkania dla 63 uczestników

Statut Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”

Rozdział I 

 

Postanowienia Ogólne

§ 1

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” zwane dalej H trzy S jest stowarzyszeniem dobroczynnym, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania H trzy S jest miasto Hajnówka.
 2. Siedzibą władz jest budynek MOPS przy ul. 11 Listopada 24 w Hajnówce.

§ 3

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania

 § 4

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość statutowego zatrudnienia pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej

 § 5

Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 § 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji.

§ 7

1. Cele : niesienie różnorodnych form pomocy mieszkańcom Hajnówki,
a w szczególności :

 • działalność charytatywna,
 • niwelowanie dysproporcji społecznych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów,
 • działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • promocja zdrowego trybu życia,
 • propagowanie idei wolontariatu,
 • działania wspierające na rzecz kobiet.

2.  Zadania :

 • pobudzenie aktywności lokalnej,
 • pozyskiwanie funduszy,
 • prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej,
 • poradnictwo prawne,
 • współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,
 • organizowanie i prowadzenie dożywiania,
 • organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
 • świadczenie pomocy bezrobotnym i niepełnosprawnym,
 • organizowanie opieki osobom starszym,
 • realizowanie innych zadań na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka.

3. Sposoby realizacji :

 •  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,
 • utworzenie banku informacji,
 • pozyskiwanie do współpracy fachowców,
 • organizowanie spotkań, debat, konferencji, szkoleń i prelekcji,
 • tworzenie jadłodajni i stołówek,
 • organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – wycieczki, rajdy,
 • wydawanie publikacji,
 • inne działania na rzecz społeczności lokalnej.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

 1. Członkami H trzy S mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem H trzy S.
 3. Członkami H trzy S mogą być osoby popierające jego cele i zadania, obywatele polscy i cudzoziemcy.
 4. Członkiem jest osoba, która wyraziła wolę należenia do Stowarzyszenia, została przyjęta przez Zarząd, wpisana do rejestru i opłaciła składkę członkowską.
 5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 •  członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 9

Prawa :

 1.  Bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Prawo do informacji o działalności statutowej prowadzonej przez H trzy S.
 3. Prawo kierowania wniosku do władz.

§ 10

Obowiązki :

 1. Uczestniczenie w realizacji programu H trzy S.
 2. Praca na rzecz gromadzenia środków na cele statutowe.
 3. Regularne opłacanie składek.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 5 osób mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 12

Ustanie członkostwa :

 1. Dobrowolna rezygnacja.
 2. Śmierć.
 3. Działalność niezgodna z statutem.
 4. Skreślenie z listy członków z powodu nie opłacania składek.

§ 13

Osobom skreślonym z listy na podstawie § 12 ust.4 przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykreśleniu ze Stowarzyszenia.
Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1.  Władzami Stowarzyszenia są:
  Walne Zgromadzenie Członków,
  Zarząd,
  Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz trwa 3 lata.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie w wyborach bezpośrednich i jawnych.
 4. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby przewodniczący i dwóch członków.
 6. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, właściwy Zarząd dokonuje wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu.

§ 15

1. Do kompetencji Zarządu należy :

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • reprezentowanie na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem,
 • prowadzenie gospodarski finansowej,
 • opracowanie programu działania,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • rozpatrywanie sporów,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań,
 • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zarządzania majątkiem:

 •  Hajnowskie Stowarzyszenie H trzy S będzie reprezentowane przez prezesa lub wiceprezesa
 • Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym prezes lub skarbnik.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 3 członków Zarząd

§ 17

 1.  Obowiązki Komisji Rewizyjnej :

 • badanie sprawozdania finansowego,
 • nadzór nad realizacją celów statutowych,
 • realizacja budżetu,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 • wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 18

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze.

§ 19

 1. Majątek H trzy S stanowią nieruchomości, ruchomości oraz wartości materialne i prawne.
 2. Majątkiem H trzy S są także fundusze. Funduszami są :
 • wpływy z składek członkowskich,
 • subwencje osób prawnych,
 •  wpływy ze zbiórek, loterii,
 • spadki, darowizny, zapisy,
 • dochody z imprez artystycznych,
 • dotacje celowe,
 • dochody z uczestnictwa w konkursach, projektach i programach,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dotacje z budżetu państwa,
 • innych wpływów prawem nie zakazanych.
 1. Majątkiem zarządza Zarząd stowarzyszenia

 

Rozdział V

Zmiany Statutu.

§ 20

 1. Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej.