Świetlica

 

ZAPRASZAMY

DZIECI Z KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W

ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W HAJNÓWCE, ul. Ks. I. WIEROBIEJA 18

tel. 85 876 75 19

Świetlica jest czynna w roku szkolnym w godzinach:

poniedziałek – piątek 13.00 – 18.30

sobota 10.00 – 14.30

Podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od szkoły świetlica jest czynna w godzinach:

poniedziałek – piatek 10.00 – 15.30

sobota 10.00 – 14.30

OFERUJEMY:

 • Opiekę wychowawczą po zajęciach szkolnych;

 • Organizowanie wolnego czasu i umożliwienie rozwoju zainteresowań;

 • Pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, przezwyciężaniu trudności szkolnych;

 • Możliwość dostępu do komputera i Internetu;

 • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

 • Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych;

 • Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, imprez okolicznościowych, gier i zabaw świetlicowych i podwórkowych itp.;

 • Współpracę z rodziną dziecka;

 • Pomoc socjalną – dożywianie w miarę posiadanych środków finansowych;

 • Organizacja wycieczek – w miarę posiadanych środków.

Do świetlicy przyjmuje się dzieci:

 • Na ich prośbę;

 • Na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego

 • Na wniosek szkoły, MOPS, sądu oraz osób prawnych i fizycznych, które stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy.

Do przyjęcia dziecka do świetlicy wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.