Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2021 prowadzonego w trybie rozeznania rynku na Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Zapytanie ofertowe nr 7/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

świadczenie usługi od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację USŁUGI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – kod CPV – 66512100-3. Czytaj dalej Zapytanie ofertowe nr 7/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Zapytanie ofertowe nr 6/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na realizację INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO – kod PCV  85121270-6.

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego psycholog KIS

Zał. nr 1 formularz oferty

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zapytanie ofertowe nr 5/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na ubezpieczenie samochodu służbowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na ubezpieczenie samochodu służbowego HYUNDAI model TUCSON 18-21 nr rej. BHA70YU na okres od dnia 20.11.2021 r. do dnia 19.11.2022 r. (specyfikacja samochodu stanowi załącznik nr 1)

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez firmy ubezpieczeniowe i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych gotowych do realizacji w/w usługi.

Ogłoszenie rozeznanie cenowe ubezpieczenie auta
zał. nr 1 specyfikacja samochodu
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Hajnówka, dn. 30.11.2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostawę 161 paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy wyboru podmiotu, który zapewni produkty do serwisu kawowego dla uczestników projektu „HEJ DO PRZODU” – Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Czytaj dalej Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi cateringu świadczonej podczas realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0191/18 Czytaj dalej INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Dotyczy rozeznania rynku w celu znalezienia wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu treningów integracji emocjonalnej, treningu kompetencji rodzicielskich i partnerskich oraz wykonania diagnostyki integracji sensorycznej w ramach realizacji projektu „Aktywni to MY” Nr projektu: RPPD. 09.01.00-20-0191/18. Czytaj dalej INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY