ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 38 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK” w ramach realizacji zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 38 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 7, Działania 1 Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe cattering zad. 7
Zał. nr 1 Formularz ofertowy catering zad. 7
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym
Zał. nr 4 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 5 Wzór umowy

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: Organizacja treningów interpersonalnych dla uczestników projektu kod CPV 80000000-4.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego trening interpersonalny
Zał. nr 1 formularz oferty trening interpersonalny
Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej „Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022”

Dotyczy ponownego zapytania ofertowego nr 3/2022

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na dostarczenia serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik””. Czytaj dalej „Dotyczy ponownego zapytania ofertowego nr 3/2022”

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

na realizację usług: „Animacja grup samopomocowych” oraz „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS”

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” zaprasza do składania ofert na realizację usług: część I „Animacja grup samopomocowych” oraz część II „Organizacja zajęć integracyjnych – nauka alternatywnych form spędzenia czasu z najbliższymi w kawiarni KIS” kod CPV 85320000-8. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 1/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU”

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

 

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych. Czytaj dalej „PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK””

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2022 na usługę cateringowądostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20 w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane w dniu 30 marca 2022 r. na stronie internetowej mops-hajnowka.pl wpłynęły 2 oferty.

W dniu 06.04.2022 r. Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 16.07.2021r dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym określonych w zapytaniu. W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono, iż obie złożone oferty w znacznym stopniu przekraczają przewidziany w projekcie budżet na realizację tego zadania.

W związku z powyższym zapytanie na realizację usługi cateringowej dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” zostanie ogłoszony niezwłocznie ponownie.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Zapytanie ofertowe nr 2/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej „Zapytanie ofertowe nr 2/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik””

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych. Czytaj dalej „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK””