Programy finansowane i realizowane ze środków z budżetu państwa

Flaga i godło Polski

 

 1. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Nazwa zadania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki do jej otrzymania.

Gmina Miejska Hajnówka, na podstawie Uchwały nr III/18/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały nr III/19/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz na podstawie Uchwały nr III/20/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na 2021r. gmina Miejska Hajnówka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości – 1 000 000,00 zł, środki własne gminy przewidziane na realizację programu to 250 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania w 2021 roku: 1250 000,00 zł.

 1. Program „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona m.in. na:

  • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

  • dożywianie dzieci;

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych m. in. na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu leków i pokrycie zakupu opału.;

  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania to: 267 305,00 zł.

Całkowita wartość zadania w 2021 roku to 1 760 186,00 zł.