Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza mieszkańców miasta Hajnówka do zgłaszania się do Klubu Integracji Społecznej „KURNIK” w ramach utrzymania rezultatów projektuKlub Integracji Społecznej „Kurnik”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.”

Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Uczestników Projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

30.07.2021 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

Projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka nr RPPD.09.01.00-20-070/19 jest współfinansowany w kwocie 426 262,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców Miasta Hajnówka poprzez udział w usługach opiekuńczych oraz innych formach wzmacniających aktywizację społeczną świadczonych w Dziennym Domu Pomocy, który zostanie utworzony w ramach realizacji projektu. Projekt swoim zasięgiem obejmie społeczność lokalną, zaś grupę docelową stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (warunek wynika z ustawy o pomocy społecznej).

Dodatkowe kryteria udziału w projekcie:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 • osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

 • osoby, których kryterium dochodowe nie przekracza 150% kryterium dochodowego stosowanego w pomocy społecznej

W ramach działań projektowych przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • sporządzenie indywidualnych diagnoz i potrzeb uczestników projektu

 • wsparcie usług opiekuńczych w formie zatrudnienia dodatkowych opiekunów

 • zapewnienie wyżywienia (II śniadanie i obiad)

 • działania aktywizujące w postaci zajęć, warsztatów i terapii

 • specjalistyczna pomoc prawna i psychologiczna

W ramach kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie zostanie przeprowadzony przejrzysty proces rekrutacji opisany w Regulaminie projektu, który będzie dostępny w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce. Wszelkiego rodzaju formularze rekrutacyjne będą dostępne na miejscu w Ośrodku.

Ruszył kolejny etap wsparcia w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

21 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce rozpoczął się kolejny etap wsparcia dla beneficjentów projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy rozpoczęli cykl spotkań indywidualnych z psychologiem, które mają przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań. Dzięki zajęciom prowadzonym w takiej formie uczestnicy będą mieli szansę poznać samych siebie, nauczyć się panować nad emocjami, podwyższyć swoją samoocenę oraz zostaną zmotywowani do aktywnego działania w zakresie poszukiwania pracy.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W czerwcu i lipcu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia skorzystali beneficjenci, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. W trakcie porad uczestnicy mieli okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki spotkaniom indywidualnym doradca zawodowy zapoznał się z potrzebami uczestników. Beneficjenci zostali skierowani na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl spotkań indywidualnych z psychologiem. W ramach przewidzianych działań uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach ścieżki reintegracji, która będzie zgodna z indywidualną diagnozą potrzeb każdego z uczestników.

„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU POCHODZĄ Z NABORU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18 W RAMACH KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REALIZUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” to przedsięwzięcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wykorzystując instrumenty aktywnej integracji oraz koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników/czek projektu podejmowane będą nie standardowe działania, które rzadko wykorzystywane są przez ośrodki pomocy społecznej w walce z wykluczeniem społecznym. Czytaj dalej „„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ”

Projekt „Aktywni to MY”

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pt. „Aktywni to MY” skierowany jest do osób zamieszkujących obszar miasta Hajnówka, które ukończyły 18 rok życia oraz:

 • korzystają z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikują się do takiej pomocy;
 • bezrobotnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP bądź niezarejestrowanych.

Czytaj dalej „Projekt „Aktywni to MY””