Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zaprasza mieszkańców miasta Hajnówka do zgłaszania się do Klubu Integracji Społecznej „KURNIK” w ramach utrzymania rezultatów projektuKlub Integracji Społecznej „Kurnik”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej „Ogłoszenie o naborze do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS.”

Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

27 kwietnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Uczestników Projektu Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

30.07.2021 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce. Czytaj dalej „Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik””

Ruszył kolejny etap wsparcia w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

21 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce rozpoczął się kolejny etap wsparcia dla beneficjentów projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy rozpoczęli cykl spotkań indywidualnych z psychologiem, które mają przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań. Dzięki zajęciom prowadzonym w takiej formie uczestnicy będą mieli szansę poznać samych siebie, nauczyć się panować nad emocjami, podwyższyć swoją samoocenę oraz zostaną zmotywowani do aktywnego działania w zakresie poszukiwania pracy.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”.

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W czerwcu i lipcu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Hej do przodu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ze wsparcia skorzystali beneficjenci, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. W trakcie porad uczestnicy mieli okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki spotkaniom indywidualnym doradca zawodowy zapoznał się z potrzebami uczestników. Beneficjenci zostali skierowani na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl spotkań indywidualnych z psychologiem. W ramach przewidzianych działań uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w ramach ścieżki reintegracji, która będzie zgodna z indywidualną diagnozą potrzeb każdego z uczestników.

„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU POCHODZĄ Z NABORU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18 W RAMACH KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REALIZUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Projekt pt. „HEJ DO PRZODU” to przedsięwzięcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wykorzystując instrumenty aktywnej integracji oraz koncentrując się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników/czek projektu podejmowane będą nie standardowe działania, które rzadko wykorzystywane są przez ośrodki pomocy społecznej w walce z wykluczeniem społecznym. Czytaj dalej „„HEJ DO PRZODU” – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE W RAMACH DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI OSI PRIORYTETOWEJ VII – POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ”

Projekt „Aktywni to MY”

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pt. „Aktywni to MY” skierowany jest do osób zamieszkujących obszar miasta Hajnówka, które ukończyły 18 rok życia oraz:

  • korzystają z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikują się do takiej pomocy;
  • bezrobotnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP bądź niezarejestrowanych.

Czytaj dalej „Projekt „Aktywni to MY””

Projekt „Szansa w Integracji”

Rusza druga tura projektu „Szansa w Integracji” realizowanego przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. Projekt jest współfinansowany w kwocie 1 419 112,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych w dniach 1-14 czerwca 2017 w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24.

Szczegóły projektu zawarte są w notce informacyjnej i na stronach internetowych Fundacji.