Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta

Załącznik do Zarządzenia nr 11/2023
Dyrektora MOPS w Hajnówce
z dnia 23 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 1. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:

  1. Wykształcenie wyższe.

  2. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego.

  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  5. Nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe (związane ze stanowiskiem) – pozwalające na wykonywanie zadań będących przedmiotem pracy na tym stanowisku:

  1. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o dodatkach mieszkaniowych, Kodeks postępowania administracyjnego.

  2. Umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania.

  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, obowiązkowość, dyspozycyjność.

  4. Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

  5. Przyjmowanie wniosków i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

  7. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

  8. Przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego w przypadku nieopłacenia przez osobę uprawnioną przypadającej na nią części opłat oraz w innych przypadkach wymienionych w ustawie.

  9. Prowadzenie komputerowej ewidencji osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  10. Opracowywanie zaświadczeń odnośnie udzielanych dodatków mieszkaniowych.

  11. Sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych.

  12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu dodatków mieszkaniowych.

  13. Udzielanie informacji stronom w zakresie obowiązujących procedur dotyczących dodatków mieszkaniowych.

  14. Obsługa w zakresie koordynacji w systemie zabezpieczenia społecznego.

  15. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

  16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MOPS w Hajnówce nie ujętych w niniejszych wymaganiach, a związanych ze stanowiskiem pracy.

 1. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce- 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24.

Wymiar etatu: 1 etat

Forma zatrudnienia: z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę.

 1. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

  1. List motywacyjny.

  2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

  3. Kwestionariusz osobowy.

  4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy).

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

  6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością.

  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 lub pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24 nieprzekraczalnym terminie do 08-12-2023 r. do godziny 1100 (decyduje data faktycznego wpływu  do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko referenta dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA

Informacja o wynikach naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Kwestionariusz osobowy (pdf)
Oświadczenie kandydata (pdf)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( DZ. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach do naboru na stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce z siedzibą w 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24, tel. 85 682-20-11.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: malczyk@togatus.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w przypadku przetwarzania danych osobowych, których podanie jest wymogiem ustawowym;

   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w przypadku przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Z 2011r. Nr 14, poz.67 z późn. zm.).

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 6. Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Podanie danych osobowych jest:

  1. wymogiem ustawowym- wynika z realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa,

  2. dobrowolnie – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.