Projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka nr RPPD.09.01.00-20-070/19 jest współfinansowany w kwocie 426 262,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 20 niesamodzielnych mieszkańców Miasta Hajnówka poprzez udział w usługach opiekuńczych oraz innych formach wzmacniających aktywizację społeczną świadczonych w Dziennym Domu Pomocy, który zostanie utworzony w ramach realizacji projektu. Projekt swoim zasięgiem obejmie społeczność lokalną, zaś grupę docelową stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (warunek wynika z ustawy o pomocy społecznej).

Dodatkowe kryteria udziału w projekcie:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

  • osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

  • osoby, których kryterium dochodowe nie przekracza 150% kryterium dochodowego stosowanego w pomocy społecznej

W ramach działań projektowych przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • sporządzenie indywidualnych diagnoz i potrzeb uczestników projektu

  • wsparcie usług opiekuńczych w formie zatrudnienia dodatkowych opiekunów

  • zapewnienie wyżywienia (II śniadanie i obiad)

  • działania aktywizujące w postaci zajęć, warsztatów i terapii

  • specjalistyczna pomoc prawna i psychologiczna

W ramach kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie zostanie przeprowadzony przejrzysty proces rekrutacji opisany w Regulaminie projektu, który będzie dostępny w siedzibie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce. Wszelkiego rodzaju formularze rekrutacyjne będą dostępne na miejscu w Ośrodku.