Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się w nocy z 28 na 29 lutego 2024r. Celem badania jest określenie liczby osób bezdomnych, które jest niezbędnym wstępem do wszelkich dalszych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności oraz wpływa na kształtowanie kierunków polityki społecznej na szczeblu centralnym, wojewódzkim i gminnym.

Koordynatorem badań na terenie Miasta Hajnówka jest Pani Barbara Sienkiewicz-Surel – zastępca dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce (dane kontaktowe: tel. 85 6822011, e-mail: barbara.sienkiewicz.surel@mops-hajnowka.pl)

Wojewódzkim koordynatorem badania jest Pani Joanna Mieldzicz-Kopciewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (dane kontaktowe: tel. 85 7439665, e-mail: jmieldzicz@bialystok.uw.gov.pl)

Skuteczne przeprowadzenie badania na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, pracowników – funkcjonariuszy służby więziennej: Aresztu Śledczego w Hajnówce, pracowników placówek szpitalnych: SP ZOZ Hajnówka oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie, to przykładowo:

– noclegownie;

– schroniska dla osób bezdomnych;

– schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

– mieszkania wspomagane;

– mieszkania treningowe;

– ogrzewalnie;

– domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

– ośrodki interwencji kryzysowej;

– specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

– szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

– zakłady karne, areszty śledcze;

– izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

– pustostany, domki na działkach, altany działkowe;

– miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

– inne miejsca.

Informacje na temat badania są zamieszczone na stronach internetowych:

– Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych—edycja-2024

– Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych

Załączniki do pobrania:

  1. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania

  2. Kwestionariusz osoby bezdomnej