Pomoc obywatelom Ukrainy

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

 1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe – link do wniosku do pobrania.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPS Hajnówka, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka lub pod numerami telefonów:  85 6822011, 85 8767500

 1. Świadczeń  rodzinnych,odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

  • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:

   • urodzenia dziecka,

   • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

   • samotnego wychowywania dziecka,

   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

   • rozpoczęcia roku szkolnego,

   • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 2. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:

  • zasiłek pielęgnacyjny,

  • świadczenie pielęgnacyjne,

  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

 1. Świadczeń z pomocy społecznej :

  1. świadczenia pieniężne, w szczególności: zasiłek okresowy

  2. świadczenia niepieniężne, w szczególności:

   • – posiłek

   • – praca socjalna

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.

 2. Wpisanie do rejestru PESEL – STATUS UKR

 3. Deklaracja zamiaru pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać:

 • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 24

 • Elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP:

  • KROKI:

   1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.

   2. Wniosek zeskanować.

   3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.

   4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.

   5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

 Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • płeć,

 • aktualny adres pobytu w Hajnówce.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),

 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,

 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez UM Hajnówka),

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer polskiego konta bankowego.