ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Na podstawie art. 129 §1, art. 130 §1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), § 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/76/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5225) oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 16 czerwca 2016 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 08 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce bez obowiązku odpracowywania z uwagi na przypadające w tym dniu Święto Bożego Narodzenia obchodzone przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

§ 2

Uwzględniając okoliczności, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia obniżeniu ulega miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu: styczniu 2024 r. o 8 godzin tj. ze 168 godzin do 160 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk