III ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w MOPS w Hajnówce

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce poszukuje kandydata do pracy w MOPS w Hajnówce na stanowisku:

ASYSTENT RODZINY

I. Charakter pracy:

  • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem (planowane do 15 rodzin);

  • praca w systemie zadaniowego czasu pracy (wykonywanie pracy na terenie Hajnówki w godzinach wynikających z występujących potrzeb np. popołudniami , niedziele, soboty itp., asystowanie w sprawach dnia codziennego);

  • umowa o pracę na czas określony w systemie zadaniowego czasu pracy ( nieprzekraczającym ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo ) szacunkowy okres zatrudnienia od 21.08.2018 do 31.12.2018 r.

  • umowa o pracę z możliwością przedłużenia czasu na jaki została zawarta.

II. Profil kandydata:

1) wykształcenie:

a)wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c)średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • dyspozycyjność ;

  • samodzielność;

  • odporność na sytuacje stresowe;

  • umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

  • umiejętność pracy w zespole.

IV. Zakres wykonywanych zadań, m.in.:

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

V. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie zasadnicze – 2 800 zł brutto. Ostateczna kwota wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, doświadczenia i kompetencji.

Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (proszę szczegółowo wykazać uczelnie, wydziały, specjalizacje i tytuły naukowe) oraz list motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku, należy przesłać pocztą lub złożyć do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 12°° w sekretariacie Ośrodka – adres siedziby:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul 11-listopada 24.
z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko asystent rodziny 2018 ”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie rozstrzygnięciu komisji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 85 682 20 11

Wymagane dokumenty aplikacyjne szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego naboru”.

.

Informuję, że

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul.11- Listopada 24;
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą dla potrzeb niniejszego naboru,
3)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
4)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
5)ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6)podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia nadzoru.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce
mgr Barbara Zdzisława Wasiluk