Informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że w wyniku ponownego naboru na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 24 czerwca 2021 r. wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Sylwia Berk

Nowokornino

2

Tomasz Wojsz

Białystok