Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy pracownik socjalny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

W wyniku ponownego ogłoszenia z dnia 24062021 roku do wyznaczonego na dzień 05-07-2021 r do godziny 1200 terminu dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów, spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia wiadomości merytorycznych.

Wyboru pracownika socjalnego w MOPS Hajnówka spośród zgłoszonych kandydatów, spełniających wymogi formalne dokonano w dniu 14 lipca 2021 roku. Jeden kandydat, który spełniał wymogi formalne nie przystąpił do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 30 czerwca 2021 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w dniu 12 lipca 2021 roku z kandydat na pracownika socjalnego w MOPS w Hajnówce oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatki do wykonywania pracy na ww. stanowisku oraz wiedzę w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i wnikliwej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki oraz po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Sylwi Berk na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

Uzasadnienie wyboru

Pani Sylwia Berk spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną wiadomości merytorycznych wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku pracownik socjalny.

Wybrana kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku.

Pani Sylwia Berk wykazała się znajomością celów pracy na stanowisku – pracownik socjalny, co w ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków.

Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne wybranej kandydatki. Dzięki cechom osobowościowym oraz silnej motywacji do pracy uzyskała ona uznanie Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor MOPS w Hajnówce
Mariusz Iwaniuk