OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20.

Gmina Miejska Hajnówka

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca

reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

jako podmiot wyznaczony do realizacji projektu w razie otrzymania dofinansowania

W odpowiedzi na ogłoszenie naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs RPPD.09.01.00-IZ.00-20-015/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny,Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska NABÓR nr 8/2020/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD Cel szczegółowy I. 1: Aktywizacja i integracja społeczno -zawodowa mieszkańców Przedsięwzięcie I.1.1Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. Informuję się, iż:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta:

Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”, która w wyniku procedury konkursowej została oceniona na 17,5 punktu z 19,5 możliwych.

Oferta była kompletna oraz spełniała wszystkie wymogi formalne naboru.