Rozeznanie rynku – trening kompetencji

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „Aktywni to MY” jest współfinansowany w kwocie 402 563,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że :

  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);
  3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

  4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),

  5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
   15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

  6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

  7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

  8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;

  9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;

  10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

  11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

Tel: 85 682 20 11

e-mail: mops-hajnowka@home.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Jańczuk

ROZEZNANIE RYNKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie treningu z zakresu integracji emocjonalnej, treningu kompetencji rodzicielskich i partnerskich oraz wykonanie diagnostyki integracji sensorycznej w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni to MY” – Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0191/18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach projektu „Aktywni to MY” nr projektu RPPD.09.01.00-20-0191/18 planuje realizację następujących usług:

 1. Przeprowadzenie 40 godzin treningów grupowych integracji emocjonalnej dla 45 uczestników/uczestniczek projektu w grupach średnio 12 osobowych (Odbędą się 4 spotkania po 5 godzin x 2 grupy). Zajęcia z integracji emocjonalnej powinny obejmować swoim zakresem tematykę radzenia sobie z przykrymi emocjami, przedstawiać rolę emocji i uczuć w życiu człowieka, tłumaczyć zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną oraz dynamiką uczuć. Trening powinien opierać się o naukę rozpoznawania, nazywania, wyrażania oraz kontrolowania swoich emocji oraz wypracowaniu postawy – osoby odpowiedzialnej za swoje emocje. Termin realizacji luty 2019 – marzec 2019.

 2. Przeprowadzenie 40 godzin treningów kompetencji rodzicielskich dla 45 uczestników/uczestniczek projektu w grupach średnio 12 osobowych ( Odbędą się 4 spotkania po 5 godzin x 2 grupy). Zajęcia z zakresu kompetencji rodzicielskich mają na celu poprawę relacji z dziećmi oraz wzmocnienie poczucia „bycia dobrym rodzicem”. Treningi powinny obejmować tematykę poprawy komunikacji pomiędzy dziećmi a rodzicami oraz tworzenia relacji współpracy z dzieckiem. Zajęcia powinny opierać się o naukę budowania pozytywnego i realistycznego wyobrażenia dziecka o sobie – umiejętne stosowanie pochwał, odbudowanie i wzmocnienie więzi w rodzinie. Termin realizacji luty 2019 – marzec 2019.

 3. Przeprowadzenie 40 godzin treningów kompetencji partnerskich dla 45 uczestników/uczestniczek projektu w grupach średnio 12 osobowych ( Odbędą się 4 spotkania po 5 godzin x 2 grupy). Zajęcia z zakresu kompetencji partnerskich mają na celu poprawę relacji partnerskich w zakresie komunikacji, wspólnego rozwiązywania problemów oraz poprawy jakości życia w rodzinie. Treningi powinny obejmować tematykę zwiększania świadomości procesów jakie zachodzą pomiędzy członkami rodziny. Termin realizacji luty 2019 – marzec 2019.

 4. Przeprowadzenie 50 godzin indywidualnej terapii integracji sensorycznej lub terapii taktylnej dla otoczeniu uczestników/uczestniczek projektu – 10 dzieci ( 5 godzin na 1 dziecko). Termin realizacji luty 2019 – marzec 2019.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez psychologów, pedagogów, terapeutów oraz specjalistów z zakresu terapii sensorycznej posiadających wymagane kwalifikacje, doświadczenie oraz gotowych do realizacji ww. usługi (kod PCV -80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego).

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Przeprowadzenie treningów kompetencji oraz terapii integracji sensorycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 2. Zajęcia powinny być prowadzone metodami aktywizującymi.

 3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania programu i konspektu.

 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego np. m. in. dzienniki zajęć, listy obecności, listy z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych, zestawienie frekwencji na zajęciach, testy ex-ante, testy ex-post, uśrednienie testów itp.

 5. Przekazywanie osobiście bądź w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach Uczestników/czek, rezygnacjach Uczestników/czek, innego rodzaju problemach lub zaległościach.

 6. Przesłanie w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu zajęć w danym miesiącu dokumentów potwierdzających ich odbycie oraz pozostałych dokumentów.

 7. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu:

  1. rozprowadzenie wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,

  2. oznaczenie materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji,

  3. informowania UP o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

 1. Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce , 17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24, sekretariat pokój 1.

 2. Złożenie oferty polega na wydrukowaniu i parafowaniu niniejszego dokumentu – „Rozeznanie rynku” oraz podpisania i wypełnienia oferty – załącznika 1 oraz wykazu usług – załącznik nr 2, następnie dostarczeniu całego dokumentu (tj. „Rozeznanie rynku” oraz „oferta” i „wykaz usług”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie pisemnej do miejsca składania ofert, w zamkniętej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania 3 – wsparcie kompetencji rodzicielskich, w ramach realizacji projektu „Aktywni to MY” RPPD.09.01.00-20-0191/18. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

 3. Oferta może być złożona w formie częściowej tj. oferent wypełnia na formularzu – „Oferta” – załącznik nr 1 tylko pozycje których wyraża chęć realizacji.

 4. Oferta musi być złożona do 08.02.2019 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

 8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

 9. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

 10. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

 1. Personel prowadzący treningi powinien posiadać niezbędne kwalifikację, wiedzę i doświadczenie, w szczególności kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia wsparcia tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pedagogika lub na kierunkach pokrewnych.

 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (treningów, warsztatów) z zakresu tematyki określonej w niniejszym rozeznaniu.

 3. Dla trenera prowadzącego indywidualną terapię integracji sensorycznej lub terapię taktylną dla dzieci, dodatkowo wymagane jest posiadanie uprawnień do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

 4. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług zgodnych z opisem przedmiotu rozeznania rynku, świadczonych w okresie 5 lat przed dniem złożenia oferty. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków z zakresu pracy psychologa, pedagoga, trenera, terapeuty itp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku ( A )

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku oraz dołącza do oferty stosowne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium ( kopie umów o pracę itp.), jak również stosowne dokumenty takie jak referencje i/lub kopie umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, treningów, warsztatów itp.

B. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku ( B ):

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

C. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku ( C ):

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować 60pkt (60%) – kryterium cena oraz 40pkt (40%) – kryterium jakość. Ocena oferty zostanie dokonana odrębnie dla każdego zadania omówionego w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 60

gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik nr 2”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2 oraz dołączenia do niej dokumentów poświadczających zrealizowane zadania ( np. referencje).

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone w sposób następujący:

Łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu – 40 pkt.

  1. Realizacja od 1 godz. do 50 godz. usług o tematyce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia– 10 pkt.

  2. Realizacja od 51 godz. do 100 godz. usług o tematyce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia– 20 pkt.

  3. Realizacja od 101 godz. do 150 godz. usług o tematyce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia– 30 pkt.

  4. Realizacja od 151 godz. do 200 godz. ( lub więcej) usług o tematyce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia– 40 pkt.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów cena+jakość) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. możliwe jest aplikowanie tylko do konkretnego zadania opisanego w przedmiocie zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
 3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną, najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
 8. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia mogą wystąpić zapisy:
  1. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem;
  2. Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
  3. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
  4. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
  5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
  6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
   • Terminu realizacji umowy;
   • Harmonogramu realizacji umowy;
   • Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
   • Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Składając poniższą ofertę oświadczam jednocześnie, że:

 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;

 2. Zapoznałem się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

 3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu rynku.

 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

 5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 6. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m. in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy).

 7. Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

 8. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 9. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

 10. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.

Załączniki:
Rozeznanie rynku zadanie 3
załącznik nr 1 – oferta
załącznik nr 2- wykaz usług