INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ DLA 40 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KURNIK”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2022 na usługę cateringowądostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20 w ramach zadania 6, Działania 2 Zapewnienie usługi cateringowej i serwisu kawowego uczestnikom projektu podczas kursów zawodowych.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane w dniu 30 marca 2022 r. na stronie internetowej mops-hajnowka.pl wpłynęły 2 oferty.

W dniu 06.04.2022 r. Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 16.07.2021r dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym określonych w zapytaniu. W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono, iż obie złożone oferty w znacznym stopniu przekraczają przewidziany w projekcie budżet na realizację tego zadania.

W związku z powyższym zapytanie na realizację usługi cateringowej dostarczenie serwisu kawowego i zestawów obiadowych (w skład zestawu wchodzi zupa i drugie danie) dla 40 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej „Kurnik” zostanie ogłoszony niezwłocznie ponownie.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk