Zapytanie ofertowe nr 2/2022 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

tel: 85 682 20 11

e-mail: mops-hajnowka@home.pl

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” numer projektu: RPPD.09.01.00-20-0548/20, zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” kod CPV 30213100-6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30.04.2022r.

Opis wymagań, którym powinien odpowiadać zakupiony sprzęt:

  1. Tablet 9 szt.:

   • rozmiar – co najmniej 10’’

   • pamięć wbudowana – co najmniej 256GB

   • pamięć RAM – co najmniej 8GB

   • WiFi 5

   • wyjście słuchawkowe

   • bateria – co najmniej 7000 mAh

   • Android 11

   • rozdzielczość ekranu – 2000×1200

  1. Podstawka pod tablet 9 szt. – pasująca do proponowanego przez Wykonawcę sprzętu

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez wykonawców gotowych do realizacji ww. usługi.

Informacje dodatkowe:

   1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta Umowa na realizację zamówienia.

   2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy akceptacji następujących warunków płatności: wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie usługi zostanie wypłacone na konto Wykonawcy wskazane w umowie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury.

   3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi normami i zasadami usług o tym charakterze.

   4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 9 szt. fabrycznie nowych tabletów i 9 podstawek pod tablety spełniających minimalne parametry wskazane w rozeznaniu cenowym do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka.

   5. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego tabletów i podstawek pod tablety fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty (jeśli dotyczy) i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

   6. Wykonawca, podpisując ofertę jednocześnie oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

  1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Marzena Tichoniuk , e-mail: mops-hajnowka@home.pl, tel. 85 682 20 11

  2. Siedziba zamawiającego: ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

  3. Oferty cenowe wraz z załączonymi parametrami sprzętu należy składać na formularzu ofertowym załącznik nr 2 za pośrednictwem:

   • poczty elektronicznej (zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami/ oświadczeniami) na adres e-mail: mops-hajnowka@home.pl. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł wiadomości powinien brzmieć: Oferta w postępowaniu na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” .

   • osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data i godzina wpływu) na adres siedziby Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na zakup i dostawę 9 tabletów i 9 podstawek pod tablety do Klubu Integracji Społecznej „Kurnik” .

  1. Oferta musi być złożona do dnia 15.04.2022 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

  5. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

  6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.

  7. Kompletna oferta musi zawierać:

   • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

   • Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   • Załącznik nr 3 – podpisany projekt umowy

   • parametry proponowanego sprzętu

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

  1. Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia – 100%.

  2. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

  3. Cena oferty podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w sposób należyty i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Ważna oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

  5. W przypadku takiej samej ilości punktów (wynikającej z zaokrągleń) decydująca jest cena oferty wyrażona w PLN. W takim przypadku Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.

  6. Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesiące od daty odbioru sprzętu. Oferta wykonawcy, który udzieli gwarancji na okres poniżej 24 miesięcy będzie podlegała odrzuceniu.

  7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

 1. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

  1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;

  2. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych dokumentów, tj.:

   • Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy

   • Załącznika nr 2 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   • Załącznika nr 3 – podpisany projekt umowy

   • parametrów proponowanego sprzętu

  1. przedstawi nieprawdziwe informacje;

  2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

  6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

  7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

  8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

  9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

  10. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru oferty w przypadku gdy wartość przedstawionych ofert przekroczy posiadany przez Zamawiającego budżet.Zał. nr 1 formularz oferty
   Zał. nr 2 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Zał. nr 3 projekt umowy tablety KIS