Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Liczba stanowisk: 1.

Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 22.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Rodzaj umowy o pracę: na zasadach określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie.

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  6. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ośrodku wsparcia, preferowane kierunki: socjologia, praca socjalna, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, terapia zajęciowa.

  7. Posiada co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz posiadać specjalizację z organizacji pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność kierowania zespołem ludzi.

  2. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, zdolności organizacyjne, samodzielność, odporność na stres.

  3. Znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawnych w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

  5. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpośrednią pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi potwierdzone dokumentami.

  6. Kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

  7. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z terapią zajęciową, usługami opiekuńczymi, działalnością rekreacyjną i kulturalno-oświatową dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

3. Główne obowiązki i zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Prowadzenie dokumentacji Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  2. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  3. Nadzorowanie pracy podległych pracowników.

  4. Uczestnictwo w procesie rekrutacji uczestników.

  5. Stały monitoring jakości usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce

  6. Współpraca z wykonawcami określonych form wparcia.

  7. Organizacja posiłków dla uczestników Dziennego Dom Pomocy w Hajnówce

  8. Opracowywanie specyfikacji dotyczącej zamówień związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  9. Promowanie działalności i marketing Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  10. Kierowanie bieżącą działalnością,

  11. Podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  12. Zarządzanie majątkiem Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

  13. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przyznawanie pomocy dla osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

  14. Sporządzanie bilansu potrzeb, sprawozdań oraz rozliczeń w zakresie wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

  15. Kontrola i nadzór nad rzetelnością i ciągłością realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

  16. Ewidencjonowanie odpłatności za usługi opiekuńcze

  17. Prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zadań wynikających z dzienników czynności opiekuńczych, prowadzenie rozliczenia kart czasu pracy opiekunek

4. Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy.

  2. List motywacyjny.

  3. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

  4. Kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

  5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

  6. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

  7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 1)

  8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. nr 2)

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11-go Listopada 24 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na Kierownika w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce” w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godz. 10.00

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

7. Dodatkowe informacje:

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja (lista kandydatów spełniających wymagania formalne) jak również informacja o wyniku naboru podana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

Załączniki do pobrania:
zal nr 1
zal nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11-go Listopada, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pod adresem e-mailmalczyk@togatus.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów i w następujących celach:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata do pracy, wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny [art. 6 ust. 1 pkt c RODO]),

  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (podstawą przetwarzania jest ww. zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]),

  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku (podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]),

  4. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach (podstawą przetwarzania jest ta zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]),

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

 7. posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w zakresie w jakim prawo to nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, któremu podlega administrator lub do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; odnośnie danych, których udzielił/a Pan/Pani Administratorowi na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 8. Pani/Pana dokumenty, które w procesie procedury naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych w procesie rekrutacji zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca po ogłoszeniu wyników naboru lub na wniosek kandydata, mogą być zwrócone w ciągu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru, dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, a odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.