Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Hajnówka, dnia 21-08-2020 r.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ¾ etatu.

W wyniku ogłoszenia z dnia 5 sierpnia 2020 roku o naborze na stanowisko referent d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ¾ etatu do wyznaczonego na dzień 20 sierpnia 2020 roku do godziny 1100 terminu dokumenty aplikacyjne złożyła jedna kandydatka, która spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz została zakwalifikowana do następnego etapu postępowania rekrutacyjnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyboru referenta d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na czas trwania projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dokonano w dniu 21 sierpnia 2020 roku.

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora MOPS w Hajnówce z dnia 5 sierpnia 2020 roku podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbytej w dniu 21sierpnia 2020 roku z kandydatką na stanowisko referenta d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oceniała przede wszystkim predyspozycje kandydatki do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Po przeanalizowaniu i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki oraz po odbytej z kandydatką rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wyborze Pani Marzeny Tichoniuk na stanowisko referenta d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Uzasadnienie wyboru

Pani Marzena Tichoniuk spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta d/s obsługi projektu „HEJ DO PRZODU” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związaną z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wybrana kandydatka posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie pozwalające jej na prawidłową i pełną realizację zadań określonych w zakresie obowiązków na w/w stanowisku. W ocenie Komisji Rekrutacyjnej stanowi gwarancję właściwego wykonywania powierzonych jej zadań i obowiązków. Komisja Rekrutacyjna oceniła również bardzo wysoko umiejętności interpersonalne kandydatki.

Zastępca Dyrektora MOPS w Hajnówce

Barbara Sienkiewicz-Surel