Ogłoszenie naboru

Hajnówka, dnia 06-04-2021 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (1 etat) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

I. Wymagania niezbędnekonieczne do podjęcia pracy na stanowisku asystent rodziny:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:

b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz 821 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny:

1. doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i/lub dziećmi (w tym staż pracy, wolontariat lub inne formy aktywności),

2. obsługa komputera – samodzielność w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,

3.umiejętność pracy w zespole, asertywność, zaangażowanie,

4. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,

5. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

– wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– pomocy społecznej,

– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– przeciwdziałania alkoholizmowi,

– przeciwdziałania narkomani,

6. odporność na sytuacje stresowe,

7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

8. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

9. łatwość nawiązywania kontaktów,

10. wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta rodziny:

1. Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Asystent rodziny wykonywać będzie obowiązki zgodne ze standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz teren gminy miejskiej Hajnówka.

Wymiar etatu: 1pełeny etat.

Wymiar czasu pracy – dla 1 etatu (40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy (nieprzekraczającym 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo).

Praca w terenie również w godzinach popołudniowych.

Praca wymaga częstego przemieszczania się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem (planowane do 15 rodzin).

Stanowisko asystenta rodziny należy do tzw. stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)

V. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów na stanowisko, którego ogłoszenie dotyczy:

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata z niepełnosprawnością,

8. Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 1200 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną niezwłocznie telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.


O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie.
Informacja o wynikach
naboru będzie również umieszczona na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mops-hajnowka@home.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracownik socjalny.

4. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji w celu wyłonienia kandydata na aplikowane stanowisko.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk