OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr 1/18

Hajnówka 8.02.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, działając w oparciu o pełnomocnictwo nr 1/18 z dnia 8.02.2018, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn. Aktywni to MY planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 1. Liderem przedmiotowego projektu jest Gmina Miejska Hajnówka

 2. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja zadań służących osiągnięciu celów projektu tj. wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie 45osób (UP) w tym 27K i 18 M zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy miejskiej Hajnówka w okresie od 01.09.2018 do  30.06.2019 r.
 3. W projekcie możliwa jest realizacja następujących typów operacji/działań:
  W ramach projektu poszukuje się partnera do realizacji usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjno -zawodowym i szkoleniowym.

 4. Grupę docelową projektu stanowi:
  Grupę docelową stanowi społeczność lokalna zamieszkująca na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka , która zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenie tych osób, którą cechuje co najmniej jedna z przesłanek wykluczających, społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

 • Dla projektu przewiduje się osiągnięcie:
  a) wskaźników produktu
  b) wskaźników rezultatu bezpośredniego
  c) efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym
  d) efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym

 

Wszystkie w/w wskaźniki i efektywność winny być osiągnięte zgodnie ze wskazaniami określonymi w wytycznych do realizacji projektu.
Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników i efektywności odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partnerzy.

 

 • Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014–2020, tj. m. in. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych
  (Dz. U. nr 94 z 2006 r. poz.651 ze zm.) lub organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz.239 ze zm.).
  Partnerem w projekcie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania oraz osoby fizyczne, podmioty, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm), podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769) i podmioty, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

 

 

 • Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na 500.000,-zł
 • Projekt realizowany będzie w okresie 1.09.2018-30.06.2019

 • Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne dokumenty
  i wytyczne:
  a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  b) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 (LSR LGD PB),
  c) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego 2014-2020 (SZOOP),
  d) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  e) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
  f) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy),
  g) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy),
  h) Regulamin naboru projektów.

  Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 • Kryteria wyboru partnera:
  a) kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)

 

 • zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie 3 niniejszego naboru, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych (weryfikowane na podstawie zapisów
  w statucie),

 • spełnienie kryterium określonego w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o naborze (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór),

 • znajdowanie się w sytuacji prawnej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 11 lit. c, e-f)

Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń
i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

b) kryteria oceny merytorycznej (0-30 punktów).

Każda z osób oceniających, na podstawie karty oceny, przyzna ofercie od 0 do 30 punktów. Końcowa ocena oferty będzie średnią arytmetyczną ocen wszystkich oceniających.

O liczbie wybranych do realizacji ofert partnerskich zdecyduje Lider projektu na podstawie listy rankingowej przy założeniu, że wybrana oferta uzyskała co najmniej 50% punktów + 1 punkt na etapie oceny merytorycznej. Jeżeli podmiot, który został wybrany do partnerstwa z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje z udziału w projekcie, do partnerstwa może być wybrany kolejny z listy podmiot spełniający minimalne kryteria określone w ogłoszeniu o naborze

Opis kryterium ogólnego

Opis kryterium szczegółowego

Opis punktacji i sposobu oceny

1. Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, w zakresie zadań określonych w punkcie 3 ogłoszenia o naborze, w okresie 5 lat do daty złożenia oferty, a jeśli Oferent istnieje krócej, to w okresie swojej dotychczasowej działalności.

Maksymalna liczba punktów: 8

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o zrealizowanych na terenie objętym LSR LGD PB co najmniej 2 zadaniach/ inicjatywach/ przedsięwzięciach, w tym co najmniej dane n. t. okresu realizacji, celów, działań (form wsparcia), grup docelowych, rezultatów, zawartych partnerstw, wartości (w części przypadającej na Oferenta), a oceniający uznał wykazane przedsięwzięcia jako spójne z Kryterium ogólnym nr 1.

Liczba zrealizowanych zadań/inicjatyw/przedsięwzięć:

2 = 1 punkt

3 = 2 punkty

4 = 3 punkty

5 = 4 punkty

6 i więcej = 5 punktów

2. Wśród wymienionych
i zaakceptowanych przez oceniającego zadań/inicjatyw/przedsięwzięć, znajduje się co najmniej jedno zakończone
i rozliczone1, o wartości nie mniejszej niż ……………………
2 punkty

3. Okres funkcjonowania Oferenta jest nie krótszy niż 1 rok.

1 punkt

2. Deklarowany wkład Oferenta w realizację projektu.

Maksymalna liczba punktów: 14

1. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie o gotowości do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego2.

1% – 2% – 1 punkt

powyżej 2% – 3% – 2 punkty

powyżej 3 % – 4% – 3 punkty

pomiędzy 4% i 5% – 4 punkty

5% i więcej – 5 punktów

Powyższe oznacza procentowy udział środków własnych (lub wartości wkładu niefinansowego) partnera w łącznej wartości środków przypadających na danego partnera w projekcie np. jeśli budżet partnera wyniesie 20 000 zł, a zadeklarował on wkład własny na poziomie 5% oznacza to, że będzie zobowiązany wnieść do projektu w formie finansowej lub niefinansowej 1000 zł.

2. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że zapewni kadrę (w tym zarządzającą), posiadającą kwalifikacje
i doświadczenie zapewniające w opinii oceniającego efektywną realizację działań przedstawionych w ofercie.

Oceniający przyzna od 0 do 3 punktów.

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

3. Oferent zawarł w ofercie oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji projektu lokalem dostosowanym do potrzeb
i liczby odbiorców działań przez niego realizowanych oraz wskazał jego lokalizację i podał inne informacje wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze.

4 punkty – Oferent wskazał lokal, którego jest właścicielem, użytkownikiem lub będzie użytkownikiem. Załączył do oferty ponadto pisemną zgodę właściciela lokalu na prowadzenie w nim działalności spójnej z działaniami w ramach projektu3. Lokal jest wolny od barier architektonicznych lub istniejące bariery nie mają wpływu na dostępność osób niepełnosprawnych (w tym z niepełnosprawnością narządów ruchu) do realizowanych w lokalu działań projektowych.

2 punkty Oferent wskazał lokal, którego jest właścicielem, użytkownikiem lub będzie użytkownikiem. Załączył do oferty ponadto pisemną zgodę właściciela lokalu na prowadzenie w nim działalności spójnej z działaniami w ramach projektu. Lokal nie jest wolny od barier architektonicznych. Istniejące bariery mogą mieć wpływ na dostępność osób niepełnosprawnych
(w tym z niepełnosprawnością narządów ruchu) do realizowanych w lokalu działań projektowych. Oferent podejmie jednak działania niwelujące ten problem poprzez np. realizację niektórych działań w innej lokalizacji, pomoc wolontariuszy itp.

0 punktów – Oferent nie zapewni lokalu na cele realizowanych w projekcie działań lub zaproponowany lokal nie jest wolny od barier utrudniających dostęp osób niepełnosprawnych, a Oferent nie wskazał w ofercie działań niwelujących ten problem.

4. Oferent zawarł w punkcie 3 oferty oświadczenie o tym czy i jakim potencjałem technicznym będzie dysponował w trakcie realizacji projektu (np. meble, sprzęt biurowy i informatyczny, inne urządzenia lub rozwiązania techniczne).

Oceniający przyzna od 0 do 2 punktów. Ocenie będzie podlegała ilość, jakość i przydatność (w kontekście zaproponowanych działań) potencjału technicznego, jakie Oferent zadeklaruje jako swój wkład techniczny do projektu.
W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

3. Koncepcja udziału Oferenta w realizacji projektu.

Maksymalna liczba punktów: 8

Oceniający weźmie pod uwagę, w jakim stopniu oferta obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Oferent dokonał lub odwołał się do diagnozy problemów i potrzeb grupy docelowej projektu, dla której zamierza realizować działania projektowe. Powołał się przy tym na zapisy LSR LGD PB i wykazał spójność zaproponowanej przez siebie koncepcji działań z LSR.
 2. Oferent zaproponował i opisał realizowane przez siebie w projekcie działania, adekwatnie do opisu problemów i potrzeb. Oferent przedstawił w sposób spójny i czytelny wizję efektywnej realizacji zaproponowanych przez siebie działań, w tym działań promocyjno-informacyjnych i sposób prowadzenia rekrutacji do projektu.
Oceniający może przyznać następującą liczbę punktów:

Kryterium:

3.1 – 0-3 punktów

3.2 – 0-5 punktów

W przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów za dane kryterium, oceniający szczegółowo uzasadnia swoją ocenę

11 Termin i sposób składania ofert.

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>Oferta partnerstwa w projekcie „Aktywni to MY” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/18<< należy składać lub nadsyłać do dnia 1.03.2018 roku do godziny 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ul 11 Listopada 24. Liczy się moment wpływu oferty do organizatora otwartego naboru partnera. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej/ stronie głównej Lidera projektu do dnia 15.03.2018

Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

b) oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,

c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),

d) statut (jeśli oferent posiada),

e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy,

f) oświadczenia – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia:
– o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
– o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
– o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 885 ze zm.),
 • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.). 

g) CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych,

h) inne, niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści ogłoszenia
o naborze i/lub oferty.

Wymienione w lit. c, d, e, g, h dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

12.Informacje dodatkowe

a) Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru
z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie szczególnie
w przypadku nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania, zmiany koncepcji realizacji projektu itp.

b) Wszelkich informacji n. t. przedmiotowego naboru udzielają: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, godziny

Zapraszam do składania ofert

Barbra Zdzisława Wasiluk
Dyrektor MOPS Hajnówka

1 Oferent powinien załączyć do oferty dokument wystawiony przez podmiot trzeci, poświadczający fakt rozliczenia
i wartość zadania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia.

2 Wniesienie wkładu w postacie nieodpłatnej pracy wolontariuszy powinno być kalkulowane w oparciu o zapisy Sekcji 6.10.6 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3 Zgoda powinna mieć charakter szczególny tj. dotyczyć tego konkretnego projektu lub wynikać np. z treści umowy najmu (tj. nie wykluczać lub zezwalać na realizację działań tego typu). Możliwe jest również przedstawienie promesy użyczenia lokalu na cele projektu (w przypadku Oferentów, którzy nie dysponują na dzień złożenia oferty lokalem). Akt własności, umowa najmu lub promesa powinna być w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołączona do oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do Procedury naboru partnerów_Karta zgłoszenia partnera

Załącznik nr 2 do do Procedury naboru partnerów_Formularz oferty

Załącznik nr 3 do Procedury naboru partnerów_Oświadczenia