ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

Loga Funduszy Europejskiech, Unii Europejskiej i Województwa PodlaskiegoProjekt pt. „HEJ DO PRZODU” jest współfinansowany w kwocie 2 798 164,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl);
  3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

  4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),

  5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi realizującemu badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

  6. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

  7. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

  8. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;

  9. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;

  10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

  11. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

Tel: 85 682 20 11

e-mail: mops-hajnowka@home.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Jańczuk

ROZEZNANIE RYNKU

NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO POLEGAJĄCEGO NA DIAGNOZIE POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU “HEJ DO PRZODU” ORAZ WYPRACOWANIU INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach projektu „HEJ DO PRZODU” planuje wykonanie usługi polegającej na realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego dla 180 uczestników projektu „HEJ DO PRZODU”, celem wypracowania indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników/uczestniczek. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 360 godz. spotkań (180 uczestników x 2 godz.), – III edycje po 60 osób. Indywidualne spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników projektu. Termin realizacji: luty 2020.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez doradców zawodowych posiadających wymagane kwalifikacje oraz gotowych do realizacji w/w usługi (kod PCV 85312320-8).

OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO

 1. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

 2. Opracowanie narzędzi badawczych potrzebnych do wypracowania indywidualnego planu działania;

 3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego np. listy obecności itp.;

 4. Przekazywanie w formie telefonicznej, osobistej lub e-mailowo informacji o nieobecnościach Uczestników/Uczestniczek, rezygnacjach Uczestników/Uczestniczek oraz innego rodzaju problemach;

 5. Przesłanie w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu indywidualnych konsultacji dokumentów potwierdzających ich odbycie;

 6. Informowania Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie Umowy Zlecenie. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

 1. Oferty można składać w formie elektronicznej, wysyłając podpisany skan rozeznania rynku (niniejszy dokument) oraz wypełnionej i podpisanej oferty (załącznik nr 1) na adres e-mail: mops-hajnowka@home.pl bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zamkniętej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta na przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „ HEJ DO PRZODU”.

 2. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

 5. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełniania oferty.

 6. Oferta musi być złożona do 28.02.2020 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Posiadają kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;

 2. Kursy i szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i narzędzi stosowanych w doradztwie zawodowym ;

 3. Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego;

 4. Kompetencje społeczne i interpersonalne (m. in. otwartość na drugiego człowieka, autentyczność, spójność, empatia, pozytywne nastawienie, wysoki poziom komunikatywności i wiedzy).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia z odbytych kursów, umowy o pracę lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zawodzie.

 1. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę oświadcza jednocześnie spełnienie tego warunku.

 1. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

  1. cena – 50 pkt;

  2. Nabywanie przez Wykonawcę dodatkowych uprawnień, kwalifikacji ….itp w zakresie pogłębiania, doskonalenia warsztatu pracy psychologa – 20 pkt;

  3. Uzyskany wynik podczas udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – 30 pkt;

 1. Metody obliczania ofert

  1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej/ Cena brutto oferty badanej x 50 = liczba punktów

  1. Punkty za kryterium nabywania przez Wykonawcę dodatkowych uprawnień, kwalifikacji ….itp w zakresie pogłębiania, doskonalenia warsztatu pracy psychologa w następujący sposób:

 • 1 – 5 kursów – 10 pkt

 • 6 i powyżej kursów – 20 pkt

Brak ukończonych szkoleń, kursów itp. Oznacza 0 punktów

  1. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Tematyka

Możliwa do uzyskania ilość punktów

 1. Kompetencje społeczne i interpersonalne (min. otwartość na drugiego człowieka, autentyczność, spójność, empatia, pozytywne nastawienie i wysoki poziom komunikatywności i wiedzy)

10 pkt

 1. Znajomość specyfiki „klienta pomocy społecznej”

10 pkt

 1. Propozycja budowy IPD

10 pkt

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

 8. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 9. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:

  1. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem;

  2. Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

  3. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;

  4. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;

  5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

  6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

   • Terminu realizacji umowy;

   • Harmonogramu realizacji umowy;

   • Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;

   • Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Składając poniższą ofertę oświadczam jednocześnie, że:

 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;

 2. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

 3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).

 5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 6. Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.

 7. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 8. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

 9. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m. in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru, zawarcia umowy).

Miejscowość i data …………………

……………………………….
Podpis oferenta

Rozeznanie
Załącznik