Projekt „Szansa w integracji II”

realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2020 r. i obejmuje następujące etapy:

1. Promocja i rekrutacja (I tura: 1-30.09.2018 r., II tura: 1-31.01.2019 r.)
2. Integracja społeczna, w tym m.in. :
– indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
– wsparcie mentora
3. Integracja zawodowa, w tym m.in:
– indywidualne wsparcie doradcze
– szkolenia zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
5. Staże zawodowe ze stypendium stażowym.

Uczestnikami/czkami mogą zostać mieszkańcy/nki Hajnówki (50 osób) powyżej 18 r. ż., korzystający/e lub kwalifikujący/e się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, wybrani/e przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej Fundacji w zakładce projektu „Szansa w integracji II” (poniżej) oraz u pracowników socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24 od 01.09.2018.
Składanie Formularzy rekrutacyjnych w I turze: od 03.09.2018.
Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
– Materiały szkoleniowe
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– Zwrot kosztów dojazdów na staże, odzieży ochronnej, szkoleń bhp
– Objęcie ubezpieczeniem NNW
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe.

Projekt pt. „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-0151/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1305717,47 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

ZAPRASZAMY!

Kierownik projektu: Agnieszka Siewko
e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl,
tel.: 85 661 09 33