Spotkanie informacyjno-promocyjne Klub Integracji Społecznej „Kurnik”

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej i Województwa Podlaskiego

Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany w kwocie 730238,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

30.07.2021 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce miało miejsce spotkanie informacyjno-promocyjne dla Kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie Klub Integracji Społecznej „Kurnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez MOPS w Hajnówce.

W trakcie spotkania Kandydaci zostali poinformowani o celach, zadaniach i formach wsparcia przewidzianych w w/w projekcie. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Hajnówka poprzez świadczenie usług reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: spotkań indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualnego poradnictwa prawnego, czynnie będą brać udział w działaniach organizowanych przez klub pracy, skorzystają z kawiarenki klubowej, w której będzie można zasięgnąć porad specjalistów, stworzyć dokumenty aplikacyjne i szukać ofert pracy. Ponadto przewidziano realizację kursów zawodowych, szereg treningów interpersonalnych, zostanie stworzone wirtualne studio walki z wykluczeniem cyfrowym.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i NNW oraz na każdym etapie realizacji projektu będą pod opieką pracowników socjalnych. Zwieńczeniem projektowych działań będzie organizacja trzymiesięcznych staży zawodowych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych Kandydatów, którzy zadawali pytania i wypełnili ankietę potrzeb szkoleniowych. Pierwsze projektowe działania rozpoczną się już w sierpniu, o czym na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej MOPS Hajnówka.

uczestnicy podczas spotkania informacyjno-promocyjnego