Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30.08.2021 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ustalające Regulamin Pracy Zespołu

Na podstawia art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art 9 a ust 2,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) § 1 oraz § 2 pkt. 2 i § 3 pkt. 2 Uchwały Nr VI/30/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, poz 1182), zarządza sie co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

 1. Pan Mariusz Iwaniuk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 2. Pani Ewa Seliwoniuk- młodszy inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

 3. Pani Ewa Jarmoc – koordynator, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

 4. asp. Szt. Rafał Paszko- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Hajnówce

 5. Pan Jarosław Czyżewski – Kurator Specjalista w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

 6. Pani Barbara Jaruga – Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

 7. Pani Joanna Wróbel – Prezes Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb”

 8. Pani Joanna Żwańska – Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

 9. Pani Marta Oniszczuk – Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im Władysława Jagiełły w Hajnówce

 10. Pani Urszula Sawicka- Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce

 11. Pani Urszula Nowak – Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

 12. Pani Magdalena Zinkow-Antoniuk – Pedagog szkolny w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

 13. Pani Iwona Młodzianowska – Pedagog szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Hajnówce

 14. Pani Alina Ławrynowicz – Pedagog szkolny w II Liceum Ogólnokształcącym z DNJB w Hajnówce

 15. Pani Ewelina Wasiluk – nauczyciel w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

 16. Pani Agnieszka Panasiuk- Kaczoch – nauczyciel w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

 17. Pani Iwona Zaniewska-Ciep – nauczyciel w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce

 18. Pani Justyna Stawarz- nauczyciel w Żłobku Samorządowym w Hajnówce

 19. Pani Urszula Sawicka – Pedagog szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce

 20. Pani Lucyna WojciukDyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce

 21. Pani Irena Kowalczuk- Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce

 22. Pani Ewelina Bajko- Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce

 23. Pani Agnieszka Matwiejuk– Pracownik socjalny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

 24. Pani Eugenia Kowszuk – Pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „HAJMED” w Hajnówce

 25. Pani Urszula Bartosiak – Pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Hajnówce

 26. Pani Magdalena Leszczuk – młodszy asystent ds. Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce.

§ 2

Ustala się Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 października 2018 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

Załącznik do zarządzenia Nr 79/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30.08.2021 roku
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

REGULAMIN

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka

§ 1

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 Nr 209, poz. 1245).

§ 2

Priorytetowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest reagowanie na sygnały o przemocy domowej i krzywdzeniu dzieci w rodzinach. Zespół ma kompetencje inicjatorskie w zakresie polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje do podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ochrony osób doznających przemocy.

§ 3

Do realizacji zadań wynikających z aktów prawnych ujętych w § 1, członkowie Zespołu uprawnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.

§ 4

Członkowie Zespołu posiadają niezbędną wiedzę w zakresie rozpoznania i uruchomienia procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach dotyczących przemocy w celu nabywania wiedzy i wymiany doświadczeń.

§ 5

Do zadań członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka należy w szczególności:

 • opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy,

 • kompleksowa pomoc rodzinom, w których dochodzi do przemocy,

 • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,

 • opracowanie planu postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,

 • gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających kontakt z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc- udział w szkoleniach i konferencjach.

§ 6

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności:

 • kierowanie i koordynowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy w rodzinie,

 • prowadzenie rozmów z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

§ 7

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ściśle współpracuje ze służbami i instytucjami mającymi w swoich kompetencjach przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj.:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,

 • Prokuraturą Rejonowa w Hajnówce,

 • Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

 • Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce,

 • Szkołami na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

 • Ośrodkami Zdrowia w Hajnówce,

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce,

 • Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.

§ 8

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, które to osoby mogą pomagać w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 9

Zespół pracuje w trybie posiedzeń zwoływanym zgodnie z brzmieniem przepisów oraz zaistniałymi potrzebami. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż 1 na kwartał.

W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący.

§ 10

Siedzibą Zespołu jest w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce. Spotkania Zespołu mogą odbywać się na terenie różnych instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy.

§ 11

Osoby i instytucje wchodzące w skład Zespołu zobowiązane są do przekazywania Przewodniczącemu Zespołu informacji na temat rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty lub informacji na temat rodzin, w których występuje problem przemocy domowej. Informacje przekazywane są w postaci notatek lub w postaci ustnej.

§ 12

Z posiedzenia Zespołu sporządzana jest lista obecności oraz protokół podpisany przez Przewodniczącego.

Skan podpisanego zarządzenia w pdf