PONOWNE OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierowca samochodu osobowego w ramach realizacji Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0233/18 pt: „HEJ DO PRZODU” współfinansowanego ze środków EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej.

Miejsce pracy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce – ul 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka.
1.Wymagania formalne (niezbędne):

 • prawo jazdy kategorii B;

 • wykształcenie co najmniej średnie;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B;

 • posiadanie książeczki zdrowia sanitarno-epidemiologicznej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność;

 • wysoka kultura osobista;

 • nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa codzienna samochodu służbowego;

 • dokonywanie przeglądów stanu technicznego pojazdu;

 • dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz estetyczny wygląd pojazdu;

 • dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu;

 • garażowanie samochodu w wyznaczonym pomieszczeniu z obowiązkiem przekazywania kluczy od garażu i samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego;

 • eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

 • terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa);

 • udzielanie pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów z i do pojazdu (uczestników projektu)

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy:

 • zatrudnienie w wymiarze 1 etat;

 • okres zatrudnienia -34 miesiące (na czas trwania projektu);

 • godziny pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem od 8:00 do 16:00;

 • możliwość zmian godzin pracy w zależności od inicjatyw realizowanych w ramach realizacji projektu;

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowa o pracę na okres próbny 3-trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu tj. 2022-09-30);

 • możliwość podpisania umowy o pracę w listopadzie 2019 r.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);

 • list motywacyjny;

 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego)

 • kopia dokumentu poświadczającego możliwość wykonywania pracy na aplikowanym stanowisku (kopia prawa jazdy);

 • kwestionariusz osobowy;

 • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzona rekrutacja na stanowisko kierowcy” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikowany Dz. U. UE L Nr 119, s. 1.

Dokumenty aplikacyjne takie jak CV, list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)” i własnoręcznym podpisem.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 11- go Listopada 24 w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2019 r. do godziny 9:00 (decyduje data faktycznego wpływu do MOPS).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierowcy w MOPS Hajnówka”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu albo niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko kierowcy samochodu osobowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce dla osób spełniających wymagania formalne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MOPS w Hajnówce.

Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

MOPS w Hajnówce zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

UWAGA

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (mops-hajnowka.pl) oraz na stronie Urzędu Miasta Hajnówka (www.hajnowka.pl).

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Mariusz Iwaniuk